Met het aantreden van de nieuwe raad en nieuw gevormde coalitie dit jaar is besloten dat er meer tempo moet komen in het plaatsen van de laadpalen in onze gemeente. Dit wordt de komende maanden per wijk(en) uitgerold. Dit betekent dat er pro-actief laadpalen geplaatst zullen gaan worden. Dus niet wachten op aanvragen van individuele burgers zoals nu het geval is.

Hiertoe zijn een aantal locaties in de wijk aangegeven c.q. voorgesteld. Idee is om via een aantal clusterlokaties te werken, dus minimaal 6 of meer laadpalen bij elkaar. Iedere laadpaal heeft 2 aansluitingen. Hiertoe is een contract met Vattenfall afgesproken voor een minimale afname in Arnhem. Aangezien het gebruiken van lantarenpalen door Vattenfall niet kan zal er in de toekomst ook nog een andere aanbesteding voor het plaatsen van laadpalen gaan plaatsvinden.

Er is voor clusterlokaties gekozen omdat de verwachting is dat het opladen van een elektrische auto, zeker in de toekomst, kwa tijdsspanne, meer vergelijkbaar zal zijn met het nu tanken bij een benzinestation van een conventionele auto. Hiermee verdwijnt of vermindert de noodzaak om straten vol met laadpalen creëren  en een auto uren achtereen aan een laadpaal te zetten. De clusterlokaties die nu voorgesteld worden bevinden zich vooral langs de randen van de wijken op plekken waar wat minder wordt geparkeerd, met name ’s nachts.

Door de toename in parkeerplekken voor elektrische auto’s ontstaat druk maar ook irritatie bij mensen die nu hun conventionele auto niet kunnen parkeren. Dit speelt onder meer in de Rozenstraat en en Noordelijke Parallelweg. Eigenaren van elektrische auto’s gebruiken nu deze plekken niet alleen als oplaadplek maar ook om blijvend te parkeren. Formeel moet de politie handhaven indien een elektrische auto onnodig een laadpaalplek bezet houdt, dit schijnt in de praktijk niet of nauwelijks te gebeuren. Daarentegen een conventionele auto op een laadpaalplek zetten levert een forse boete op.

Om dit dilemma op te lossen wordt er bij de clusterlokaties gekozen om steeds de helft van een toekomstige clusterlokaties ook te laten gebruiken door conventionele auto’s. Opgemerkt werd dat dit een goede oplossing lijkt, maar wel één die regelmatig geëvalueerd moet worden, een en ander afhankelijk van de toekomstige wijziging in de verhouding tussen elektrische en conventionele auto’s in de wijk of straat. Op die manier kan frustratie en weerstand tegen het creëren van de laadpaalplekken beter worden gemanaged. Wel belangrijk is dat de gemeente dit steeds goed met de wijk te  communiceert. Een extra idee hierbij zou kunnen zijn om met tijdslotten te gaan werken, dus dat gedurende een deel van een etmaal (bijv. ’s nachts) er op die elektrische laadpaalplek een conventionele auto mag parkeren. Dit wordt meegenomen.

Wat betreft uitbreiding laadpalen voor (elektrische) deelauto’s zal voorrang worden gegeven aan bestaande partijen. In dit kader zullen er op korte termijn plekken kunnen worden aangegeven voor onder andere WeDriveSolar. Andere aanbieders die zich melden worden uiteraard niet uitgesloten. Dimitri is bekend met de manier waarop wij als wijk destijds voor WeDriveSolar hebben gekozen.

Van de aanwezigen waren er 5 mensen bij die een abonnement op WeDriveSolar hebben. Van de vijf van de WeDriveSolar auto’s in Heyenoord heeft er één nog steeds geen eigen plek. Dit is heel vervelend voor de gebruikers die steeds naar hun gereserveerde auto moeten zoeken. Maar ook voor de vrije laadpaalgebruikers die een plek minder hebben. Niet bevorderend voor meer elektrische deelautovervoer.

Een opmerking was nog dat de gemeente het elektrisch deelvervoer zou kunnen bevorderen door (financiële) prikkels in te stellen. Je zou het bezit van een tweede auto kunnen belasten (dit bezit lijkt toe te nemen door de toename in het aantal 2 persoonshuishoudens in onze wijken die beide werken en een auto nodig hebben om hun te dure huis of huur te kunnen betalen…..)  maar mogelijk zijn er betere, en vooral meer positieve prikkels te verzinnen?

Verwachting is dat de voorstellen voor de extra laadpaalplekken in december of begin volgend jaar in de raad behandeld zal worden. De extra plekken en auto’s voor WeDriveSolar kunnen al eerder en mogelijk op korte termijn gerealiseerd worden.